Asad Owaisi about Haleem

Asad Owaisi about Haleem
Browse More Pics


Asad Owaisi about Haleem

Wooo sab sahi hai Shah Ghouse ki haleem khaya tou bol...