Shall We run and marry or marry and run?

Shall We run and marry or marry and run?
Browse More Pics


Shall We run and marry or marry and run?

boy: bhaag ke shaadi karinge ya shaadi karke bhaginge? girl: phati chappal se khata ya chappal phatae tak khata? boy: kaiku kara ki old city ke bachi se pyar