Gullu dada Vs. Sharukh Khan

Gullu dada Vs. Sharukh Khan
Browse More Pics


Gullu dada Vs. Sharukh Khan

Sharukh Khan: Bajnao Meri Tarah Handsome.. Lagao Meri tarah Fair and handsome. Gullu : Handsome hai kate ine! do saal minaar sabun se ghasa tou bhi nai ata yeh glamour!